DBpedia Association (NL)

DBpediaAssociation-NL
Created on Jun 10th, 2020

The Dutch chapter of DBpedia: http://nl.dbpedia.org/web/

uitleg op YouTube wat DBpedia is, zie: https://www.youtube.com/watch?v=EkW0Dgm8Te0

Members

Taxonomie van plaatstypen

Eerste aanzet om de aanduiding van plaatstypes bij Van der Aa te normaliseren ten opzichte van de hedendaagse aanduidingen van geografisch bepaalde entiteiten (locaties, jurisdicties en overige afbakeningen van plaats of gebied)

Created 2 months ago, 2 versions

Familierelaties van personen bij Van der Aa

Deze query kijkt naar de ouder-kind relaties die volgens een bron er zijn geweest tussen personen die in de verhalen van A.J. van der Aa een rol spelen. Omdat soms aanvullende of verbeterde persoonsgegevens worden opgehaald, wordt voor elke ouder-kind relatie de betreffende bron gegeven. Deze query haalt alleen ouder-kind relaties op, er zijn voorlopig dus nog geen broer-zus, broer-broer of zus-zus relaties.

N.B.: Alle relaties zijn hetzelfde gemodelleerd. Aantoonbaar onjuiste uitspraken over ouder-kind relaties zijn van een merkteken voorzien dat ze 'niet gangbaar' zijn, maar kunnen wel op dezelfde manier worden bevraagd. Voorbeeld: 'Wilhelmina van Beieren' (AaPers1704), waarvan Van der Aa veronderstelt dat ze de/een dochter is van Aleid van Poelgeest, alsook gehuwd met Brustijn van Herwijnen, heeft een boolean voor 'niet-gangbaar'. Hier komt de ouder-kind relatie dus twee keer voor: in een gangbare en een niet-gangbare (die waarvan Van der Aa de bron is) variant.

Created 5 months ago, 7 versions

Wie speelt welke rol in welke gebeurtenis

Deze query laat zien welke historische persoon of organisatie welke rol heeft gespeeld in een bepaalde gebeurtenis. Indien zo'n actor of gebeurtenis in Wikipedia/DBpedia beschreven is, wordt daarvan de URL opgevoerd.

Created 5 months ago, 3 versions

Interpretaties van gebeurtenissen per bron, "common ground" of afwijkend

Deze query laat zien welke bronnen zijn gebruikt voor welke interpretatie. De huidige versie van deze query toont alleen de gangbare ("common ground") interpretatie, in verreweg de meeste gevallen die van A.J. van der Aa uit de jaren 1839-1851. In de gevallen echter, waar A.J. van der Aa informatie geeft die in de thans gangbare interpretatie niet gedeeld wordt, wordt een andere bron opgevoerd. In een volgende versie van deze query zal ook de afwijkende interpretatie van Van der Aa hierbij worden getoond.

Created 7 months ago, 7 versions

Hoedanigheden van personen bij Van der Aa

De in de Van der Aa-linked data voorkomende hoedanigheden en beroepsgroepen (incl. adel, met of zonder grond). De ordening is op basis van de frequentie waarin de verwerkte Van der Aa-lemma's zulke beroepsgroepen noemen.

Created 7 months ago, 16 versions

Naar LOD omgezette ingangen in A.J. van der Aa's Aardrijkskundig Woordenboek

Deze query levert de lemma's op die in A.J. van der Aa's Aardrijkskundig Woordenboek zijn omgezet naar een Linked-Data structuur.

Created 7 months ago, 4 versions

Van der Aa-plaatsen op de kaart

Query die de geografische spreiding laat zien van die onderwerpen in A.J. van der Aa's Aardrijkskundig Woordenboek die naar de Linked Data structuur van PiOCHE zijn omgezet. Wij zijn nog op zoek naar een digitale kaart die de situatie van rond 1840 weergeeft.

Created 7 months ago, 1 version

Netwerk middeleeuwse moord

Dit is een query die uit de PiOCHE-dataset gebeurtenissen selecteert van de categorie 'Moord'. Vanwege de nog beperkte verzameling van gebeurtenissen levert dit vooralsnog alleen drie middeleeuwse moorden op, en één uit de Tachtigjarige Oorlog. De middeleeuwse moorden betreffen die op Floris de Zwarte (1132 of 1133), en op Aleid van Poelgeest en Willem Cuser (1392). De netwerkweergave laat goed de vertakkingen zien. Vervolgfasen, zoals de fase van vergelding en verzoening na de moord, worden echter niet in de query meegenomen, omdat het netwerk dan wel erg onoverzichtelijk zou worden. Ook afwijkende versies van de toedracht (bijv. Van der Aa die de moord op Floris de Zwarte één jaar vroeger legt) worden niet in de query meegenomen. De gebeurtenis uit de Tachtigjarige Oorlog betreft de 60 krijgsgevangen Duitse huurlingen, mogelijk muiters of voorheen in dienst van Staatsgezinde aanvoerders, die in 1574 door Spaanse troepen bij Culemborg verdronken werden in de Lek.

Created 8 months ago, 5 versions

Buitengerechten in de Vrijheid van Utrecht

Een lijst van buitengerechten die vallen onder de Vrijheid van Utrecht. Bron: A.J. van der Aa

Created 8 months ago, 3 versions

Gebeurtenissen m.b.t. de stad Utrecht

Een query die voor iedere combinatie van Situatie / Beschrijving-Uit-Bron de gebeurtenissen laat zien die in de PiOCHE dataset direct betrekking hebben op de stad Utrecht - als locatie én als politiek-sociale eenheid.

  • Een gebeurtenis die voor de stad Utrecht gevolgen heeft, hoeft nog niet daar plaats te vinden. Daarom per voor Utrecht relevante situatie de locatie van de gebeurtenis zelf.
  • De derde kolom in het resultaat ('Persp') geeft aan, of de beschrijving geacht mag worden volgens de gangbare lezing te zijn, dan wel een eigen zienswijze weer te geven van A.J. van der Aa of van een andere bron.
  • De beschrijving van een gebeurtenis wordt als 'gangbaar' aangemerkt, wanneer de bron ervan de algemeen geaccepteerde versie geeft.
  • Wanneer de aard van de afwijkende weergave documenteerbaar is, kan een toelichting in de vorm van een Correlatie (f:EventCorrelationSituation) dan wel van een Oorzakelijkheid (f:EventCausalitySituation) zijn toegevoegd.
Created 8 months ago, 10 versions

Personen per locatie in Van der Aa

Bij de grotere ingangen in zijn Aardrijkskundig Woordenboek geeft Van der Aa een narratief over een locatie. In dat verhaal komen personen voor, die daarmee voor wat betreft deze bron aan deze locatie gekoppeld kunnen worden. Waar mogelijk is een verwijzing naar externe vermeldingen toegevoegd (meest naar DBpedia, maar ook naar genealogische sites, naar het Digitale Vrouwenlexikon of naar DBNL).

Created 9 months ago, 8 versions

Situaties en gebeurtenissen

Losse gebeurtenissen worden gegroepeerd in een Situatie. Bij elke Situatie hoort een Beschrijving die vanuit het oogpunt van een Bron de gebeurtenissen arrangeert. Weergegeven worden alleen de situaties die niet als een bijzondere interpretatie worden beschouwd.

N.B. De tijd van een Gebeurtenis hoeft niet samen te vallen met de tijd van de Situatie(s) waarvan die gebeurtenis deel uitmaakt.

Created a year ago, 3 versions

Metadata: de DCAT Catalogus van PiOCHE

Deze query laat zien welke datasets zijn ontstaan in de loop van het PiOCHE-project en hoe die datasets zich tot elkaar verhouden.

Created a year ago, 6 versions

Plaatsen in Twente in het Geografisch Woordenboek van A.J. van der A

Deze query geeft plaatsen die volgens A.J. van der Aa in Twente liggen. De vermeldingen zijn verspreid over de 13 delen van het Aardrijkskundig Woordenboek.

Dataset is not accessible.
Created 2 years ago, 2 versions